เห็ดหูหนู (Jew’s Ear Mushroom)

ในสภาพธรรมชาติ เห็ดหูหนูจะขึ้นรวมกันเป็นกระจุกตามขอนไม้หรือไม้ผุ แต่ด้วยวิชาการสมัยใหม่สามารถแยกเชื้อเห็ดได้แล้ว และเพาะพันธุ์ในโรงเรียนบนท่อนไม้เนื้อ […] Read more