ของใช้ในยามฉุกเฉิน

สภากาชาดแห่งอเมริกาแนะนำสิ่งของจำเป็นพื้นฐานที่ควรมีติดบ้านไว้ในกรณีฉุกเฉิน โดยให้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้มากที่สุดในภาชนะที่หยิบใช้สะดวก และในสถานที่เข้าถึงง่าย เช่น หีบที่มีฝาปิด เป้สะพาย ถุงทะเล ตู้เสื้อผ้า หรือโรงรถ

ชุดอุปกรณ์รับมือช่วงภัยพิบัติ ควรประกอบไปด้วย

  • น้ำวันละ 1 แกลลอนต่อคน โดยมีสำรองไว้อย่างน้อย คนละ 7 วัน
  • อาหาร สำรองอาหารที่ไม่เสียง่ายสำหรับระยะเวลา 7 วัน
  • ชุดปฐมพยาบาล เช่น น้ำยาล้างแผล หน้ากากและถุงมืออนามัย ผ้าปิดแผล ยาสามัญประจำบ้าน
  • ยารักษาโรคประจำตัว
  • เสื้อผ้า
  • ถุงนอน
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ในยามฉุกเฉิน เช่น ไขควง เทปกาว ไฟฉาย นกหวีด ฯลฯ
  • สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก คนชรา หรือบุคคลทุพพลภาพ
  • สำเนาเอกสารของคนในครอบครัว เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต กรมธรรม์สุขภาพ ประวัติสุขภาพ รายการสิ่งของในบ้าน

สิ่งที่น่าสนใจ